FAQ

What are "default", "compatibility" and "legacy" addresses? All about Segwit. (Farsi)
آدرس های "default"(پیش فرض) ، "compatibility"(سازگاری) و  "legacy" (میراثی) چیست؟  همه چیز در مورد Segwit.              به طو...
Sun, 21 Feb, 2021 at 11:10 AM
What are Coinomi's privacy features? (Farsi)
ویژگی های حریم خصوصی Coinomi چیست؟   عدم جمع آوری اطلاعات وقتی وارد یک وب سایت می شوید، وب سایت تمام اطلاعاتی را که در پایگاه داده خود نگهداری می کنند به...
Sun, 21 Feb, 2021 at 11:09 AM